Jednadžba pravca

 Povratak na prethodnu stranu

   Pronađi jednadžbu pravca koji je usporedan sa pravcem:

 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.